contents

သတင္းမ်ား

တကၠသိုလ္တက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ ပညာသင္ဆု

ေန႔ရက္:
Sep 11, 2018 03:59:27


အမ်ိဳးအစား :
ပညာေရး
EDGE

Child's Dream အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း (bachelor degree) အတြက္ တကၠသိုလ္တက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဤေလၽွာက္လႊာ၏ အပိုင္း (F) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္။


ပညာသင္ဆုမ်ားကို ေလၽွာက္ထားသူမ်ား၏ ေငြေၾကးလိုအပ္မွုအေျခအေန၊ ပညာေရးမွတ္တမ္း၊ အလုပ္အေတြ႕အႀကဳံ၊ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္၍ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္။ မိမိနိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။


ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား


၁။ ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။


၂။ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္လႊာ ေနာက္ဆုံးထားတင္ရမည့္ ရက္ (၁၅.၁၁.၂၀၁၈) တြင္ အသက္ (၃၀) ႏွစ္ ထက္ ပိုမႀကီးရပါ။


၃။ အပိုင္း (F) တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ Child's Dream မွ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေပးမည့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသူ (သို႔မဟုတ္) ဤတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္နိုင္ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။


၄။ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးလိုအပ္မွုရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ ဥပမာ - ေငြေၾကးမျပည့္စုံေသာ မိသားစုဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ရန္အတြက္ မိဘမ်ားက မေထာက္ပံ့နိုင္ျခင္းႏွင့္ မိဘမ်ား မရွိျခင္း။


၅။ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရၿပီးသူ မျဖစ္ရပါ။


၆။ ပညာသင္ဆု မအပ္ႏွင္းခင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ ဝင္ခြင့္ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။ (တကၠသိုလ္မွ ဝင္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေထာက္အထား မပါရွိပါက ေလၽွာက္လႊာအား 'ဆိုင္းငံ့ ထားမည္ျဖစ္သည္။)


၇။ ပညာသင္ဆုေပးေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ full scholarship (သို႔မဟုတ္) partial scholarship ရရွိထားသူ မျဖစ္ရပါ။ သို႔ရာတြင္ တကၠသိုလ္မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေက်ာင္းလခသက္သာခြင့္ကို (tuition fee waivers) ရရွိထားသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွုရရွိထားသူမ်ား ေလၽွာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။


မွတ္ခ်က္ - တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို (၃) ႏွစ္အတြင္း ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။


အျခား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား


- တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္သည္ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားသူမ်ား၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ ယခုပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားျခင္းကို သီးျခားစီေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။


- ယခုေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆုသည္ အခ်ိန္ျပည့္တက္ရသည့္ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း (bachelor degree) အတြက္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ပိုင္းတက္ရသည့္ ဘြဲ႕အတြက္ တက္ေရာက္ေနသူမ်ား အက်ဳံးမဝင္ပါ။ -


- အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အက်ဳံးမဝင္ပါ။ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းအတြက္ေပးေသာ အမွတ္ရရွိနိုင္မည့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အတန္းမ်ား (the degree credits) မဟုတ္သည့္ ဘာသာစကားအႀကိဳသင္တန္း (သို႔မဟုတ္) တကၠသိုလ္တက္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းသင္တန္းမ်ား အတြက္ မေထာက္ပံ့ေပးပါ။ ဥပမာ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ စတင္မတက္ေရာက္မီ တက္ေရာက္ရေသာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။


- Child's Dream မွ ပညာသင္ဆုရရွိထားသူမ်ား၏ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအရင္းခ်ာမ်ားသည္ ယခုပညာသင္ဆု အတြက္ ဦးစားေပးစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ ယခုပညာသင္ဆုေလၽွာက္လႊာတြင္ Child's Dream မွ ပညာသင္ဆုရရွိထားသူမ်ား၏ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအရင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ပညာသင္ဆုေလၽွာက္လႊာကို ခ်က္ခ်င္း ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံရမည္။


အေထြေထြ


ဤပညာေတာ္သင္ဆုအတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဦးေရ ကန႔္သတ္မထားပဲ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။


ပညာသင္ဆုအပ္ႏွင္းခံရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပညာေတာ္သင္စရိတ္ ရရွိေနစဥ္ ကာလတစ္ေလၽွာက္လုံး ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ကို ေစာင့္ထိန္းရန္၊ ပညာေတာ္သင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္စာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ လက္မွတ္ထိုးခ်ဳပ္ဆိုရမည့္ ပညာသင္အသုံးစရိတ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။


Child's Dream ပညာသင္ဆုသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားအားလုံးအတြက္ ၁၀၀% အျပည့္ ပညာသင္စရိတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားမွာ -


၁။ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဥပမာ - တကၠသိုလ္ဝင္ေၾကး လစဥ္ေၾကး)


၂။ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား (တူညီဝတ္စုံမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ား)


၃။ ေနထုိင္ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဥပမာ - အိမ္လခ (သို႔မဟုတ္) အေဆာင္လခ၊ အစားအေသာက္ဆုိင္၊ ခရီးစရိတ္)


၄။ အျခားကုန္က်စရိတ္/ အေရးေပၚအေျခအေန (အေၾကာင္းကိစၥအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ေထာက္ပံ့သည္)


Scholar


ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ရန္


၁။ ေလၽွာက္လႊာပုံစံကို http://childsdream.org/higher-education/university-scholarships ႏွင့္ https://www.facebook.com/CDHEMyanmar တြင္ ရယူနိုင္သည္။


၂။ cduspmb@gmail.com သို႔ email ေပးပို႔ ေလၽွာက္ထားနိုင္သည္။


၃။ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးပို႔ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္က်သည့္ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။


ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား


၁။ ေလၽွာက္လႊာတြင္ပါရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားအား မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ရန္။


၂။ ပူးတြဲေပးပို႔ရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပည့္စုံစြာ ထည့္ပို႔ေပးရမည္။ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထား မျပည့္စုံေသာ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ပညာေတာ္သင္ဆုေပးရန္ စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။


၃။ ေလၽွာက္လႊာေပးပို႔ခ်ိန္တြင္ ပူးတြဲေပးပို႔ရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မတင္ျပနိုင္ပါက မပါရွိရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္အတူ ေပးပို႔နိုင္မည့္အခ်ိန္ကိုပါ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးရမည္။ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းကို မိမိလက္ဝယ္တြင္ ရရွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ေပးပို႔ရမည္။


၄။ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးပို႔ရန္ေနာက္က်သည့္ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။


၅။ သင္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးကို ရွင္းလင္း၍ ေကာင္းမြန္စြာ ဖတ္နိုင္ေစေရးအတြက္ ဂ႐ုစိုက္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ေလၽွာက္လႊာတင္ပါ။ (တိက် ရွင္းလင္းသည့္ လက္ေရး၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ Scan ဖတ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီး ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္သည္။)


ပညာသင္ဆုအတြက္ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက http://childsdream.org/wp-content/uploads/2018/09/CD_USPMB-application-2018_mmr.pdf သို႔ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။


source: CD Higher Education Myanmar

ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။