contents

သတင္းမ်ား

႐ိုးရာႏွင္႕ေခတ္သစ္

ေန႔ရက္:
Sep 13, 2018 19:00:04


အမ်ိဳးအစား :
အျခား
Weekly Headline

စာေပယဥ္ေက်းမႈ၏ ျဖစ္ ေပၚတိုးတက္မႈကို အမီလိုက္ႏိုင္ဖို႔ မွာ စာေပသမားတိုင္း ေလးနက္ဖို႔ လိုေလသည္။ စာေပေရအလ်ဥ္မွာ တစ္ေနရာတည္း ရပ္တန္႔ေနသည္ မဟုတ္။ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တည္း ၿပီး ဆံုးသြားသည္မဟုတ္ေပ။ အၿမဲေျပာင္း လဲေနေသာေၾကာင့္ ထိုအေျပာင္းအ လဲအထဲတြင္ အသစ္မ်ားက အၿမဲ ပါေလ့ရွိပါသည္။ ပံုသဏၭာန္ေရာ အေၾကာင္းအရာေရာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္သစ္လြင္ေနသလို ထို႔ေနာက္ တြင္ သူ႔ေခတ္၏ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္က လည္းအၿမဲပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈသည္ သမိုင္းကျပဳျပင္ ဖန္တီးသြားသည္။ သမိုင္းက အသစ္ မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သြားသည္။ ထို စာေပယဥ္ေက်းမႈကို ဖန္တီးေသာ စာေပသမားမ်ားမွာ သူတို႔တာ၀န္ယူ ဖန္တီးေသာ စာေပယဥ္ေက်းမႈ စာ မ်က္ႏွာ၌ သူတို႔စိတ္ကူးထဲတြင္ အလို အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေခတ္၏႐ိုက္ခတ္ခ်က္၊ သူတို႔ ပခံုးေပၚက်ေရာက္ေနေသာ သမိုင္းတာ၀န္မ်ားမွေန အႏုပညာကို ဖန္တီးၾကေလသည္။ ထိုသို႔ ဖန္တီး ရာတြင္ ပံုသဏၭာန္တစ္ခုတည္း မဟုတ္၊ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု တည္းမဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုး အသစ္ အျဖစ္ တိုးတက္ဖန္တီးၿပီးမွ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈေရအလ်ဥ္သည္ စီး ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့ သို႔ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၏ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈကို ဆရာဒဂုန္တာရာက သ႐ုပ္ေဖာ္စာေပႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဤကဲ့သို႔ သံုးသပ္ထားပါသည္။

““စာေပသည္ ႏိုင္ငံေရး ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ ေရးသည္ စာေပ၌ထင္ဟပ္သည္။ ယင္းသေဘာတရားကို ယေန႔ စာေပ သမိုင္းဆရာမ်ားက လက္ခံၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ျပည္သူဘက္ကေန ေသာ စာေပသေဘာတရားေရး ဆရာ မ်ားက ျပည္သူတို႔၏ အေရးေတာ္ပံု မ်ားကို ဖြဲ႕ႏြဲ႕ရမည္ဟု အခိုင္အမာ ဆိုေနၾကၿပီ။ တစ္ဖက္က စာေပတြင္ ႏိုင္ငံေရးမပါရ၊ စာေပသက္သက္။ အႏုပညာသည္ အႏုပညာျဖစ္ရမည္ စေသာ တိမ္ေကာေနေသာ ဓနရွင္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို လူသား၀ါဒ ဟူေသာစကားျဖင့္ လွည့္ပတ္ရစ္ေခြ လာေသာ္ျငားလည္း စာေပသည္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုမ်ားကို ဖြဲ႕ႏြဲ႕ ရမည္ဟူေသာ သေဘာတရားကား အဟုန္ရပ္တန္႔သြားသည္မရွိဘဲ ဆက္ လက္၍ တိုးတက္စီးၿမဲစီးလ်က္။

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ သ႐ုပ္ ေဖာ္စာေပ၀ါဒသည္ အျမစ္တြယ္ လ်က္ ရွိေနၿပီ။

အျမစ္တြယ္လာၿပီျဖစ္ေသာ ယင္းသ႐ုပ္ေဖာ္စာေပ၀ါဒကို ခိုင္မာ ေအာင္၊ ၾကည္လင္ေအာင္၊ မေသြဖည္ ေအာင္၊ မ၀ိုး၀ါးေအာင္၊ မမႈန္မႊား ေအာင္ လုပ္ေရးသည္လည္း တစ္ပါ တည္းပါလာသည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္စာေပ၀ါဒ ေမွး မွိန္ေနေသးလွ်င္ ထြန္းလင္းေအာင္ လုပ္ၾကရမည္။ ထြန္းလင္းလာျပန္ လွ်င္ ၾကည္လာေအာင္ လုပ္ၾကရမည္။ အျမစ္တြယ္လာၿပီျဖစ္လွ်င္ ခိုင္မာ လာေအာင္ လုပ္ၾကရမည္။ တိုးတက္ လာလွ်င္လည္း လမ္းေျဖာင့္ေအာင္ သတိေပးၾကရမည္။ မတိမ္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးၾကရမည္။ ယင္းသို႔ လွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးသည္ မဆံုးသကဲ့ သို႔ ယင္းေတာ္လွန္ေရးကို ထင္ဟပ္ ေသာ စာေပလႈပ္ရွားမႈသည္လည္း မဆံုး၊ မဆံုး၊ မဆံုး””

ဟု ေျပာင္းလဲလာေသာ သ႐ုပ္ေဖာ္စာေပ၀ါဒကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၅၀ က ေရးသားခဲ့သည္။ သူ၏အျမင္မွာ အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံထားေသာ အမွန္တရားျဖစ္ ေန၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ထိုစာေပအျမင္ သည္ ေခတ္ေနာက္မက်သြားေပ။ ထိုစာေပ၀ါဒသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ လူငယ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးေနဆဲ၊ ၾသဇာသက္ေရာက္ေနဆဲျဖစ္၏။ လူ ငယ္၀တ္ၳဳေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာ မ်ားၾကားတြင္သ႐ုပ္မွန္၀ါဒမွာ အား ေကာင္းေမာင္းသန္ ဆက္လက္ခ်ီ တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၀တ္ၳဳမ်ား၏ အေရးအသားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ ကို တီထြင္ဆန္းသစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ သည္။ ေမာ္ဒန္၀တ္ၳဳမ်ား၊ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ ၀တ္ၳဳမ်ားဟူ၍ စည္းကမ္းမ်ားတင္း က်ပ္စြာ ေရးသားျခင္းထက္ လြတ္ လပ္စြာ ေရးသားျခင္းသည္ စာေပ သမားမ်ားအဖို႔ လြတ္လပ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ၾကာလာေသာ အခါ ထိုပို႔စ္ေမာ္ဒန္၀တ္ၳဳမ်ားမွာ ဘ၀ကိုအေျခခံသည့္ သ႐ုပ္မွန္၀တ္ၳဳ မ်ားဘက္ ေရာက္လာၾကသည္။ လူ ငယ္ကဗ်ာဆရာမ်ားတြင္လည္း ထို ကဲ့သို႔ပင္ သူတို႔ဖန္တီးထားေသာ ကဗ်ာမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ဂႏ္ၳ၀င္ စည္း၊ အစဥ္အလာစည္းကို ခ်ိဳးဖ်က္ ခ်င္ ခ်ိဳးဖ်က္ၾကေပမည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ကဗ်ာကို လူငယ္ထုက လက္ခံၾကသည္မွာ သူတို႔ကဗ်ာ၏ အေၾကာင္းအရာ Theme ျဖစ္ပါ သည္။ ကဗ်ာ၏ Content ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အေၾကာင္းအရာမွာ သူတို႔ ျဖတ္ဆန္းေနေသာေခတ္ႏွင့္ သူတို႔ဘ၀ တို႔ကို ထိုကဗ်ာမ်ားက ထင္ဟပ္ျပေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုထင္ဟပ္ျပသည္ ကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံ သည္ျဖစ္ေစ ကဗ်ာ၏အႏွစ္သည္ ေခတ္ၿပိဳင္ခံစားမႈကို ေဖာ္ျပေနသည္။


လူငယ္တို႔ အလြန္ၿခိဳက္ အားက်ေသာ ကဗ်ာမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ထိုကဗ်ာတြင္ ကဗ်ာေရးဖြဲ႕သူ၏ဘ၀ ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ျဖတ္သန္းေက်ာ္ လႊားေနေသာ ေခတ္ၿပိဳင္ခံစားမႈႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ ေလသည္။ ဥပမာ လွသန္းေရးခဲ့ ေသာ “လက္”လို ကဗ်ာမ်ိဳး၊ သူ ေရးဖြဲ႕ေသာ သူ႕ဘ၀ပါဆိုႏိုင္သည့္ “အာရွတိုက္၏တစ္ေနရာ”လို ကဗ်ာ မ်ိဳးသည္ ကဗ်ာဖတ္သူ၏ ရင္ထဲသို႔ စူးစူးနစ္နစ္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ သြား၏။ ကဗ်ာဖတ္သူ၏ အသည္း ႏွလံုးကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္သြားေလ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေပယဥ္ေက်း မႈသည္ ေခတ္၏႐ိုက္ခတ္ခ်က္ျဖစ္ ပါသည္။ ေခတ္သည္ တစ္ေနရာ တည္းတြင္ ရပ္မေနဘဲ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ သိပ္ၸံပညာ ရပ္မ်ား၊ စက္မႈပညာရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ေခတ္သည္ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္ ေနသည္။ စာေပယဥ္ေက်းမႈမွာလည္း ေခတ္၏႐ိုက္ခတ္ခ်က္အတိုင္း တိုး တက္ေျပာင္းလဲေနသည္ကို လက္မခံ ခ်င္လည္း လက္ခံရေပမည္။ လက္ မခံႏိုင္ဘဲ ထိုေနရာတြင္ပင္ ရပ္ေန ပါက ေက်ာက္ေခတ္လူသားလို၊ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က လူသားလို ေနာက္တြင္က်န္ရစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာ ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုးေ၀မဂ္ၢဇင္း ၌ ဆရာဒဂုန္တာရာက အစဥ္အလာ ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈဆိုေသာ စာေပေဆာင္း ပါးတစ္ပုဒ္ကို ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ –

““အစဥ္အလာ။ ဤ၀ဏ္ၰ ေလးလံုးရွိေသာ စကားပုဒ္ကေလးကို သံုးစြဲေျပာဆိုလာၾကသည္မွာ ၾကာ ေပၿပီ။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲပံုခ်င္းမတူ။ နားလည္မႈခ်င္းမတူ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ခ်င္းမတူ။ ခံစားပံုခ်င္းမတူၾက။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက ၾကားခဲ့ၾကေသာ စကားလံုးသံုးႏႈန္း သူလူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရြယ္အစားစား၊ သံုးႏႈန္းေသာ ေခတ္ကာလအပိုင္း ပိုင္း၊ သံုးႏႈန္းေသာ ေနရာအသီးသီး။ ဤစကားလံုးျဖင့္ ျပႆနာအေထြေထြ ကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ၊ စာေပျပႆနာ၊ အႏုပညာ ျပႆနာ။ တခ်ိဳ႕က စကားလံုးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က ဤ စကားလံုးျဖင့္ စိန္ေခၚၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က ဤစကားလံုးျဖင့္ ဖိအား ေပးၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က ဤစကား လံုးမ်ားျဖင့္ ႐ႈတ္ခ်ခ်င္ၾကသည္။


“အစဥ္အလာ” ဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္ အဓိပ္ၸာယ္ အယူအဆ ျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ အျခားစကား လံုးမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ႐ိုးရာ၊ ေရွးေဟာင္း၊ အေမြအႏွစ္၊ အတိတ္၏ ႀကီးက်ယ္ျခင္း၊ ဂႏ္ၳ၀င္သီခ်င္းႀကီး၊ ေရွးလက္ရာ၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသားအစဥ္အလာ၊ ႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ။ ယင္းတို႔ကား စာေပအႏု ပညာရပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေ၀ါ ဟာရမ်ား၊တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အယူအဆ အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း တစ္ခုစီတစ္ခုစီ၏ အဓိပ္ၸာယ္ကို တိတိက်က်ဖြင့္လွ်င္ကား ကြဲျပား မႈကေလးမ်ား ရွိၾကေပသည္။ အဘိ ဓမ္ၼာဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ား၊ လူမႈ လက္ေတြ႕မွလာေသာ အယူအဆ၊ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ အယူ အဆ။

အစဥ္အလာဟူေသာ အဓိပ္ၸာယ္ရင္းကား ယေန႔ေခတ္ကာလ အထိ တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္၊ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ဆက္ခံရရွိလာေသာ အေတြ႕အႀကံဳ အစုစု၏ရလဒ္၊ တစ္ ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္ဟူရာ၌ ဘယ္ ေလာက္ၾကာေသာ ႏွစ္မ်ားနည္း။ ေခတ္မ်ားကေတာ့ ႏွစ္ကာလအပိုင္း အျခား၊ အကန္႔အသတ္ ပံုေသအတိ အက် မရွိႏိုင္ပါ။ ေရွးေခတ္ႏွစ္ကာလ မ်ား ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရာ ယေန႔ေခတ္ ကာလအထိ ရရွိေသာစုေပါင္းအေတြ႕ အႀကံဳကို ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခါ ႐ိုးရာ၊ ေရွးေဟာင္း၊ အေမြ အႏွစ္ စေသာစကားလံုးမ်ားႏွင့္ အဓိပ္ၸာယ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနၾကသည္ ကို ေတြ႕ရေပမည္။ ႐ိုးရာဟုဆိုသည္ ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းဟူ၍ သိရသည္။ အစဥ္အလာဆိုသည္ႏွင့္ ႐ိုးရာသေဘာ၊ ေရွးေဟာင္းသေဘာ ပါရွိၿပီးျဖစ္ေန သည္။ ယင္းႏွင့္အတူ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္၊ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္တို႔မွ ဆက္ခံရရွိေသာ အဓိပ္ၸာယ္လည္း သက္၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။ ယင္းသို႔ ဆက္စပ္၍ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသားအစဥ္အလာ၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ စေသာစကားလံုး မ်ား၏ အဓိပ္ၸာယ္ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

ဆက္ရန္…..

ထက္ျမက္


ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။