contents

သတင္းမ်ား

က်သင့္တန္ဖုိး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲတင္ျပခဲ့aသာ ျမစ္သာတမံစီ မံကိန္းကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႔ ျငင္းပယ္ေသာ္လည္း ၁၁ မဲအသာျဖင့္ အဆုိအတည္ျပဳ

ေန႔ရက္:
Sep 12, 2018 18:20:20


အမ်ိဳးအစား :
စီးပြားေရးသတင္းမ်ား
yangonmedia
စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္ႏွင့္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္တုိ႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
''ဒီစီမံကိန္းဟာ စီမံကိန္းတန္ဖုိးက မူလက်ပ္ ၅၅ ဘီလီယံ၊ ေနာက္ က်ပ္ ၁၂၇ ဘီလီယံ၊ ေနာက္ က်ပ္ ၂၇၁ ဘီလီယံ၊ အခု က်ပ္ ၃ဝ၄ ဘီလီယံထိ စီမံကိန္းက်သင့္ တန္ဖုိးကုိ အႀကိမ္မ်ားစြာ ပမာဏႀကီးစြာ ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုလုိ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးျပဳဆည္ေရ ေသာက္ဧကကလည္း ဧက ၁၂ဝဝဝ လား ဧက ၅ဝဝဝ လားဆုိတာ အခုထိ သဲကြဲစြာမသိရပါဘူး''ဟု ၎က ေျပာသည္။
ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ရာတြင္ မျဖစ္မေနလုိက္နာအပ္သည့္ စိစစ္ေရးသုိ႔ပန္ၾကားလႊာ ေနာက္ဆက္တြဲအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေတာင္းခံလာသည့္ မည္သည့္အသုံးစရိတ္မဆုိ ခြင့္မျပဳရဆုိေသာ အခ်က္ကုိလည္း အေလးထားသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ တြင္လည္း ယခင္ေတာင္းခံခဲ့သည့္ က်ပ္ ၂၇၁ ဘီလီယံျပည္႕မီရန္က်န္ရွိသည့္ က်ပ္ ၂၃ ဘီလီယံကုိ ခြင့္ျပဳထုတ္ေေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥရပ္ကုိခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါက အျခားဌာနမ်ားမွာလည္း အလားတူကိစၥရပ္မ်ားရွိလာမည္ဆိုသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
တည္ဆဲဘ႑ာေရးစည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ ထပ္မံလုိအပ္ပါ ရန္ပုံေငြလႊဲေျပာင္းသုံးစြဲျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းျခင္း၊ အေထြေထြပုိလွ်ံရန္ပုံေငြမွက်ခံျခင္း၊ အေရးေပၚရန္ပုံေငြကသုံးစြဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ားရိွေၾကာင္း၊ ယခု ကိစၥတြင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးလွ်င္ ေပးကုိေပးရမယ္ဆုိသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေစသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မညီၫြတ္မွန္းသိပါလ်က္ႏွင့္လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳၾကမည္လားဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္း ပယ္သင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ကလည္း စီမံကိန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြခြင့္မျပဳသင့္ ေၾကာင္းတင္ျပေျပာဆိုသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစုိးက ''ဒီလုပ္ငန္းစီမံကိန္းႀကီးသည္ ေဆာင္ရြက္တာလည္း ေတာ္ေတာ္ခရီးေရာက္ေနပါၿပီ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီတုိ႕က သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးတဲ့အခါမွာလည္း ဒီဘ႑ာ ရန္ပုံေငြကုိ ခြင့္ျပဳေပးမယ္ဆုိရင္ မူလလ်ာထားခ်က္ထက္ ပုိၿပီးတိ က်ခုိင္မာတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြျဖစ္ ေအာင္ အေသအခ်ာစိစစ္ၿပီးမွသာ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္ဆုိတဲ့ ကတိကဝတ္ကုိလည္း ရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္းပူး ေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မူလအဆုိ ျပဳခ်က္အတုိင္း ခြင့္ျပဳေပးရန္တင္ျပပါတယ္'' ဟုေျပာသည္။
စုိက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဳေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္ကလည္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတန္ဖုိးအား မူလအတုိင္းခြင့္ျပဳေပးရန္ တင္ျပခ်က္အဆိုကို လက္ခံသေဘာတူ ေၾကာင္းေျပာသည္။ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျမစ္သာေရ ေလွာင္တမံ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း တန္ဖုိး က်ပ္ ၁၄၃၇၁ သန္းကို မူလအတုိင္းခြင့္ျပဳရန္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္ကုိ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္မဲ ဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္ႏွင့္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္တုိ႕က ခြင့္မျပဳရန္ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စက္ ခလုပ္ႏွိပ္ မဲေပးဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၈၂ မဲ ၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၂၇၁ မဲ ႏွင့္ ၾကားေနမဲ ႏွစ္မဲျဖစ္၍ ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျမစ္သာေရေလွာင္ တမံလုပ္ငန္းစီမံကိန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၁၄၃၇၁ သန္း မူလအတုိင္း ခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
NT, MO
#democracytoday
ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။