Lotayamm

search
မာတိကာ

contents

သတင္းမ်ား

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ကိစၥ ေလ်ာ္ေၾကး မရသည့္ ေတာင္သူမ်ား ေက်ာက္ျဖဴ MOGE ႐ံုးတြင္ ထုတ္ယူႏိုင္

ေန႔ရက္:
Jan 10, 2017
yangonmedia
SEAGP ကုမၸဏီ၏ Public Relationship Department မွ Deputy Manager  ျဖစ္သူ Henry Zhang က ''ကုမၸဏီသည္ ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးကိစၥအား အခ်ိန္ျပည့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါ တယ္။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျပည္သူတုိ႔၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္လည္း အလြန္အေလးထားခဲ့ပါတယ္။ ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့တဲ့ကိစၥေတြကုိလည္း မွ်တသည့္အျပဳ အမူ၊ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ တက္ၾကြစြာေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။ တာဝန္ယူသည့္ကိစၥမ်ားအား မည္သည့္အခါကမွ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ အခု ေတာင္သူ ၂၁ ဦးအေနနဲ႔လည္း ေက်ာက္ျဖဴ ခ႐ိုင္ MOGE ႐ံုး မွာေလ်ာ္ေၾကးေငြကို အခ်ိန္မေရြးထုတ္ ယူႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုမယ္ဆိုရင္ လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟုေျပာသည္။
ေက်ာက္ျဖဴေဒသသည္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း မိုးတြင္းကာလ ၾကာရွည္ၿပီး မိုးလည္းအလြန္ႀကီးပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မိုးေရတိုက္စားျခင္းႏွစ္တုိင္းရွိသျဖင့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ရွိ လယ္ေျမ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ မိုးေရ တိုက္စားျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ေတာင္သူ အခ်ိဳ႕သည္လည္း ကုမၸဏီထံသို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီသည္ သိရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေက်ာက္ျဖဴရွိ သက္ဆိုင္ ရာအစိုးရဌာန၊ ေက်ာက္ျဖဴ MOGE မွ အထူးအရာရွိႏွင့္တကြ လယ္ေျမထိခိုက္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ေတာင္သူတို႔၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အေျခအေနႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူသိရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဥပေဒအတုိင္းေလ်ာ္ေၾကး ေပးသည့္ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ေလ့လာစံုစမ္းမႈအရ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ ေက်းရြာေျခာက္ရြာရွိ ေတာင္သူ ၂၂ဝ တို႔၏ နစ္နာမႈမ်ား မတူညီသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ၊ MOGE၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ေက်း ရြာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕တို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီး ေတာင္သူအမ်ားစုမွ ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း ေျမယာတစ္ႏွစ္စာ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း၏ ငါးဆကို ရိတ္သိမ္းတန္ဖိုး အျဖစ္ေပးေ လ်ာ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ကုမၸဏီသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေတာင္သူ ၁၆၉ ဦးအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေတာင္သူ ၃ဝ ဦးကို ဆက္လက္ေပးေလ်ာ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူ ၂၂ဝ အနက္၂၁ ဦးသာ ေလ်ာ္ေၾကးကို လက္ခံရယူရန္ သေဘာမတူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေလ်ာ္ေၾကး မယူသည့္ေတာင္သူ ၂၁ ဦးက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းမေပးပါက တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Henry Zhang က''လယ္ယာ ရိတ္သိမ္း စရိတ္ လက္မခံႏိုင္ေသာ ေတာင္သူ ၂၁ ဦး၏ ေတာင္းဆိုထားေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီဘက္မွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ညီႏိုင္ေသာေျဖရွင္းခ်က္ျဖင့္ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္''ဟု ဆက္ လက္ေျပာသည္။
AA
#democracytoday
ORIGINAL ARTICLE